top of page
Механизъм за противодействие на тормоза

Документи -
архив учебна 2021/2022 год.

Заявление до класния ръководител за отсъствие от училище - до 3 дни
Заявление до директора за отсъствие
от училище - до 7 дни
Стратегия за развитие
на СУРИЧЕ за периода
2020-2024 учебна година
Учебници за
гимназиален етап  -
учебна 2022/2023 година
Училищни учебни планове
за учебната 2021/2022 год.
Годишен план
за учебната 2021/2022 год.
Политика за превенция
на насилието и тормоза - учебна 2021/2022 година
Програма за превенция
на ранно напускане на ученици от училище -
учебна 2021/2022 година
Програма за предоставяне на равни възможности на деца и ученици (2020-2024)
Етичен кодекс
на училищната общност - учебна 2021/2022 година
Мерки и правила за работа
в условията на
извънредна епидемична обстановка 2021 - 2022
Правила
за преминаване в ОРЕС
Инструктажи във връзка с организирането и провеждането на учебния процес в условията на пандемия от COVID - 19
Разписание на часовете
за учебната 2021/2022 год. II срок
Седмично разписание на часовете за учебната 2021/2022 год. - II срок
Седмично разписание на часовете в ОРЕС 
2021/2022 год. - II срок
График консултации по учебни предмети - II срок
График на класните ръководители за консултации с родители и ученици - II срок
Политика за сигурност
на личните данни
bottom of page