Занимания по интереси.jpg

Занимания по интереси

Програма за занимания по интереси за II срок

на учебната 2019/2020 година

на СУРИЧЕ”Д-р Петър Берон”-Перник

 

 

Приета на заседание на Педагогически съвет № / 08.10.2019г. и е

утвърдена със заповед № / .10.2019 г. на Директора на училището.

 

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Нормативно основание

     Училищната програма за занимания по интереси е разработена съгласно Закона за предучилищно и училищно образование, Наредба за приобщаващото образование, Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

        Редът, условията и начинът на сформирането и организирането на  групите за занимания по интереси  в СУРИЧЕ „Д-р Петър Берон” – гр. Перник, се осъществява съгласно Наредба за приобщаващото образование.

 

2. Цел на програмата

      Да се регламентират условията  и редът за провеждане на занимания по интереси за учениците от І до XII клас в СУРИЧЕ „Д-р Петър Берон” – гр. Перник, с оглед развитие и  интегриране на ключовите компетентности на учениците, възпитанието им в ценности, патриотично, гражданско, здравно, екологично и интеркултурно възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на учениците.

3. Задачи

 

      3.1. Стимулиране  развитието на личностните качества, социални и творчески умения и изяви на способностите в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, глобалното, гражданското, здравното и интеркултурното образование.

      3.2. Насърчаване развитието на ключови компетентности в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите и подпомагане професионалното ориентиране на учениците.

       3.3. Повишаване възможностите и потенциала на учениците за развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности. Формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот.

       3.4. Създаване на условия за творческо развитие и осмисляне на свободното време на учениците.

     3.5. Подпомагане социализацията на учениците: изграждане на умения за общуване, решаване на конфликти и социално приемливо поведение.

       3.6. Уважение към личността и индивидуалните различия на децата – стил на възприемане и учене, темп на работа, потребности и интереси.

       3.7. Създаване и развиване у учениците на навици и умения за самостоятелен труд, лидерство и работа в екип.

II. Механизъм за индентифициране на заниманията по интереси в СУРИЧЕ „Д-р Петър Берон” 

1.Училищния механизъм се разработва за всяка учебна година и включва:

 

       - заниманията по интереси се избират от учениците от I до XII клас със съгласието на родители и се регистрират в информационна система за заниманията по интереси за всяка учебна година

       - изборът на занимания по интереси се извършва чрез проучване на желанията на учениците въз основа на анкета, разработена и приложена от училището.

      - педагогическият съветник, класните ръководители и преподавателие по приоритетните направления извършват следните дейности за мотивиране на учениците за участие в занимания по интереси в тематичните направления "Дигитална креативност", "Природни науки", "Математика", "Технологии":

 • Провеждане на индивидуални и групови разговори и беседи с учениците, а при необходимост и с техните родители за повишаване на информираността им за заниманията по интереси.

 • Отчитане на: индивидуалните потребности, интересите и познавателното развитие на ученика; минал опит на ученика в участието в занимания по интереси.

        - Директорът на училището извършва анализ на съответствието между потребностите и желанията на учениците, и възможностите и спецификата на училището, като предлага на педагогическия съвет да одобри предложенията за занимания по интереси в училището за съответната учебна година.

      - броят на групите за занимания по интереси и ръководителите им се определят от директора на училището въз основа на подадените заявления на учениците и с изразено информирано съгласие на родителя за участието на съответния ученик. Гласуват се на заседание на Педагогическия съвет на училището

        - групите за занимания по интереси в училището се формират в зависимост от желанието на ученика, като може да се формират с ученици от различни класове, както и сборни групи с ученици от групите за целодневна организация на учебния ден.

       - при невъзможност да се формира група за занимания по интереси по първо желание групите се формират по второ или следващо желание, без да се надвишава максималният брой на учениците в групата, определен от директора на училището.

       - заниманията по интереси се организират със седмичен брой часове и/или на модулен принцип, който включва средно не по-малко от два часа седмично по броя на учебните седмици, съгласно разработен времеви график от ръководителя на групата с разпределение на темите.

    - когато ученикът е възпрепятстван да се включи в конкретно занимание, той представя документ, който удостоверява обстоятелствата за отсъствието му.

       - при отсъствието на ръководителя на групата повече от три часа времевият график за занимания по интереси се актуализира при възможност, като се запазва общият брой часове за дейността.

 

2. Групи за занимания по интереси в СУРИЧЕ ”Д-р Петър Берон” за учебната 2019/2020 г.

       Ученици заявили желание за участие в занимания по интереси са 249 от I до XII клас, разпределени в 19 групи,

както следва:

 

14 групи в приоритетните области „Природни науки”, „Математика” и „Дигитална креативност”:

 

 • Клуб „В света на числата” - IV клас - 12 ученици р-л Весела Симеонова

 • Клуб „Математиката е друг свят” - IX клас - 15 ученици р-л Розалия Драгомирова

 • Клуб „Математиката не е трудна!” - IV клас - 14 ученици р-л 

 • Клуб „Математиката лесна, интересна!” - IV клас - 16 ученици р-л Светла Славчова

 • Клуб „Забавна математика” – II клас – 17 ученици р-л Иво Стоянов

 • Клуб „Питагор” - VII клас - 15 ученици р-л Марияна Зашева

 • Клуб „Химия за всеки” - X-XI клас - 12 ученици р-л Мая Ганева

 • Клуб „Млад биолог” - IX-XII клас - 9 ученици р-л Лариса Михеева

 • Клуб „Природата - нашият дом” - VI-VII клас – 13 ученици р-л Лариса Михеева

 • Клуб „Математици” - VI клас - 13 ученици р-л Стефка Велева

 • Клуб „Талес” – VII клас – 14 ученици р-л 

 • Клуб „Архимед” – V клас - 14 ученици р-л Наталия Корнилова

 • Клуб „Математиката - полезна и важна” - II клас - 10 ученици р-л

 • Клуб „Творческа работилница” - IV-V клас - 10 ученици р-л 

 

5 групи в тематично направление „Екологично образование и здравословен начин на живот” и „Изкуства и култура”:

 

 • Вокална група „Музика без граници” - IV-V клас - 12 ученици р-л Райна Николова

 • Вокална група „Беронче” - II клас – 13 ученици р-л Галина Христова

 • Клуб „Нарисувай света”- III-IV клас - 16 ученици р-л Мариела Ивайлова

 • Клуб „Изобразително Изкуство” - VI-IX клас - 13 ученици р-л Мариела Ивайлова

 • Клуб „Зелено училище и екопътеки” - VI клас - 11 ученици р-л Мария Хаджиева

Занимания по интереси

програма и групи