top of page
Занимания по интереси.jpg

Занимания по интереси

Програма за занимания по интереси

за учебната 2023/2024 година

на СУРИЧЕ”Д-р Петър Берон”-Перник

 

 

Утвърдена със заповед №РД-12-144 / 05.10.2023 г. на Директора на училището.

 

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Нормативно основание

     Училищната програма за занимания по интереси е разработена съгласно Закона за предучилищно и училищно образование, Наредба за приобщаващото образование, Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

        Редът, условията и начинът на сформирането и организирането на  групите за занимания по интереси  в СУРИЧЕ „Д-р Петър Берон” – гр. Перник, се осъществява съгласно Наредба за приобщаващото образование.

 

2. Цел на програмата

      Да се регламентират условията  и редът за провеждане на занимания по интереси за учениците от І до XII клас в СУРИЧЕ „Д-р Петър Берон” – гр. Перник, с оглед развитие и интегриране на ключовите компетентности на учениците, възпитанието им в ценности, патриотично, гражданско, здравно, екологично и интеркултурно възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на учениците.

3. Задачи

 

      3.1. Стимулиране  развитието на личностните качества, социални и творчески умения и изяви на способностите в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, глобалното, гражданското, здравното и интеркултурното образование.

      3.2. Насърчаване развитието на ключови компетентности в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите и подпомагане професионалното ориентиране на учениците.

       3.3. Повишаване възможностите и потенциала на учениците за развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности. Формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот.

       3.4. Създаване на условия за творческо развитие и осмисляне на свободното време на учениците.

     3.5. Подпомагане социализацията на учениците: изграждане на умения за общуване, решаване на конфликти и социално приемливо поведение.

       3.6. Уважение към личността и индивидуалните различия на децата – стил на възприемане и учене, темп на работа, потребности и интереси.

       3.7. Създаване и развиване у учениците на навици и умения за самостоятелен труд, лидерство и работа в екип.

        4. Обхват

    4.1. Заниманията по интереси в училищата включват провеждане на учебни часове и изяви на учениците, провеждане на междуинституционални занимания по интереси и междуинституционални изяви на учениците, обхванати в тях, посещения на културно-исторически и природонаучни обекти, институции, публични и стопански организации и други. 

     4.2. Заниманията по интереси се организират в тематичните направления: "Дигитална креативност", "Природни науки", "Математика", "Технологии", "Изкуства и култура", "Гражданско образование", "Екологично образование и здравословен начин на живот", "Спорт".

       4.3. Заниманията по интереси в приоритетните тематични направления "Дигитална креативност", "Природни науки", "Математика", "Технологии" са не по-малко от 40 на сто от общия годишен брой часове за организирани занимания по интереси в училището.

      4.4. Ръководителите на заниманията по интереси са педагогически или други специалисти от училището или външни за него физически лица и представители на юридически лица, включително от други образователни институции.

     4.5. Заниманията по интереси може да се провеждат чрез различни организационни педагогически форми - клуб, състав, ансамбъл, секция, отбор и други.

II. Механизъм за идентифициране на потребностите от заниманията по интереси, предлагане, одобряване и функциониране на групи за занимания по интереси в СУРИЧЕ „Д-р Петър Берон” 

1. Идентифициране на потребности от занимания по интереси, предлагане и одобряване на групи.

        1.1 Заниманията по интереси се избират от учениците от I до XII клас със съгласието на родители и се регистрират в информационна система за заниманията по интереси за всяка учебна година.

      1.2. Изборът на занимания по интереси се извършва чрез проучване на желанията на учениците въз основа на анкета, разработена и приложена от училището.

     1.3. Координатор по занимания по интереси, класните ръководители и преподавателите извършват следните дейности за мотивиране на учениците за участие в занимания по интереси с приоритет в тематичните направления "Дигитална креативност", "Природни науки", "Математика", "Технологии":

  • Провеждане на индивидуални и групови разговори и беседи с учениците, а при необходимост и с техните родители за повишаване на информираността им за заниманията по интереси.

  • Отчитане на: индивидуалните потребности, интересите и познавателното развитие на ученика; минал опит на ученика в участието в занимания по интереси.

       1.4. Директорът на училището извършва анализ на съответствието между потребностите и желанията на учениците, и възможностите и спецификата на училището, като предлага на педагогическия съвет да одобри предложенията за занимания по интереси в училището за съответната учебна година.

       1.5. Директорът на училището определя със заповед представител на педагогическия съвет на училището, който да се регистрира е електронната платформа и да одобри идентифицираните като търсени занимания по интереси в училището.

      1.6. Броят на групите за занимания по интереси и ръководителите им се определят от директора на училището със заповед и въз основа на подадените заявления на учениците и с изразено информирано съгласие на родителя за участието на съответния ученик. Гласуват се на заседание на Педагогическия съвет на училището.

        1.7. Групите за занимания по интереси в училището се формират в зависимост от желанието на ученика, като може да се формират с ученици от различни класове, както и сборни групи с ученици от групите за целодневна организация на учебния ден.

       1.8. При невъзможност да се формира група за занимания по интереси по първо желание групите се формират по второ или следващо желание, без да се надвишава максималният брой на учениците в групата, определен от директора на училището.

        2. Функциониране на групи занимания по интереси

       2.1. Заниманията по интереси се организират със седмичен брой часове и/или на модулен принцип, който включва средно не по-малко от два часа седмично по броя на учебните седмици, съгласно разработен времеви график от ръководителя на групата с разпределение на темите.

        2.2. Заниманията по интереси може да се провеждат:

         - извън часовете по учебен план

        - по време на целодневната организация на учебния ден извън дейностите по самоподготовка с оглед осигуряване на разнообразие от занимания по интереси

       2.3. Заниманията по интереси може да се провеждат в училището и/или в база, определена в договор с юридическо лице, включително в центрове за подкрепа за личностно развитие, библиотеки, читалища и бази на други външни организации.

   2.4 Училището съвместно с родителите и/или с външни юридически лица организира най-малко два пъти годишно публични изяви на учениците, участници в групите за занимания по интереси, които включват концерти, тържества, състезания, изложби, дебати, конкурси и други за популяризиране на индивидуалните и/или груповите постижения, придобити знания и умения и творчески резултати на учениците.

       2.5. Ръководителите на групи за занимания по интереси изготвят тематични програми, които включват следните раздели: цели, очаквани резултати, теми, годишен брой часове, времеви график - дата, място на провеждане, начален час, брой часове.

       2.6. Ръководителите на групи за занимания по интереси изготвят Дневник на групата и списък на учениците, които се утвърждават от директора на училището.

    2.7. когато ученикът е възпрепятстван да се включи в конкретно занимание, той представя документ, който удостоверява обстоятелствата за отсъствието му.

       2.8 При отсъствието на ръководителя на групата повече от три часа времевият график за занимания по интереси се актуализира при възможност, като се запазва общият брой часове за дейността.

 

III. Групи за занимания по интереси в СУРИЧЕ ”Д-р Петър Берон” за учебната 2023/2024 г.

       За учебната 2023/2024 година в СУРИЧЕ "Д-р Петър Берон" по програмата са обхванати 210 ученици в 16 групи. Застъпени са всички тематични направления, като за първи път има група за занимания по интереси в приоритетно направление - "Технологии", а новите групи са 6.

        

    1. 10 групи в приоритетните направления „Дигитална креативност”, „Природни науки”, „Математика” и "Технологии":

​        1.1 Клуб „Дигитално приключение”
              
Направление: Дигитална креативност 
              
Тематична подобласт: Дигитални умения 
              
Код на групата: 093205-102953-38479 
              Начална дата
: 10.11.2023 год.
              Крайна дата: 29.05.2024 год. –
              Брой ученици: 10 

              Ръководител: Зоя Арсова

       

        1.2. Клуб „Питагор”
              
Направление: Математика 
              
Тематична подобласт: Математическа логика 
              Код на групата
: 092758-098768-38131
              Начална дата: 11.10.2023 год.
              Крайна дата: 13.05.2024 год.  
              Брой ученици: 10 

              Ръководител: Марияна Зашева

         

        1.3. Клуб „Математика 7”
              Направление: Математика 
              Тематична подобласт: Математическа логика 
              Код на групата: 093275-101635-38132
              Начална дата: 11.10.2023 год.
              Крайна дата: 13.05.2024 год.  
              Брой ученици: 10 

              Ръководител: Лидия Стефанова

       

         1.4. Клуб „Математиката - лесна и интересна”
               Направление: Математика 

               Тематична подобласт: Приложна математика

               Код на групата: 093320-102954-38481

               Начална дата: от 10.11.2023 год.

               Крайна дата: 14.06.2024 год.

               Брой ученици: 11 

               Ръководител: Мария Хаджиева

         1.5. Клуб „Магията на математиката”

               Направление: Математика 

               Тематична подобласт: Математическа логика 

               Код на групата: 093337-103002-38473 

               Начална дата: 10.11.2023 год.

               Крайна дата: 14.06.2024 год.

               Брой ученици: 12 

               Ръководител: Зоя Славова

         1.6. Клуб „В света на числата”

               Направление: Математика 

               Тематична подобласт: Математическа логика 

               Код на групата: 095252-102960-38478

               Начална дата: 10.11.2023 год.

               Крайна дата: 14.06.2024 год.

               Брой ученици: 12 

               Ръководител: Румяна Максимова 

         1.7. Клуб „Математиката - полезна и важна”

               Направление: Математика 

               Тематична подобласт: Математическа логика 

               Код на групата: 093505-102977-38475

               Начална дата: 10.11.2023 год.

               Крайна дата: 29.05.2024 год.

               Брой ученици: 14 

               Ръководител: Деница Евлогиева-Асенова

         1.8. Клуб „Млад биолог”

               Направление: Природни науки 

               Тематична подобласт: Биологически науки

               Код на групата: 093470-102963-38130

               Начална дата: 11.10.2023 год.

               Крайна дата: 28.06.2024 год. 

               Брой ученици: 10 

               Ръководител: Лариса Михеева 

         1.9. Клуб „Експериментална химия”
               Направление: Природни науки
              Тематична подобласт: Физически, химически и науки за земята 

              Код на групата: 092742-102966-38477
              Начална дата: 10.11.2023 год.

              Крайна дата: 31.05.2024 год.  

              Брой ученици: 10 

              Ръководител: Мая Ганева 

 

        1.10. Клуб „Технологии в екологията”
               Направление: Природни науки
              Тематична подобласт: Техника и технологии 

              Код на групата: 093240-102968-38485
              Начална дата: 10.11.2023 год.

              Крайна дата: 29.05.2024 год.  

              Брой ученици: 15 

              Ръководител: Верка Бонева

        2. 1 група в направление "Екологично образование"

             Клуб „Зелено училище”
             Направление: Екологично образование 
             Тематична подобласт: Екология

             Код на групата: 093226-105900-38484
             Начална дата: 10.11.2023 год.

             Крайна дата: 28.06.2024 год.  

             Брой ученици: 10 

             Ръководител: Бойка Трайкова 

        3. 2 група в направление "Гражданско образование"

        3.1 Клуб „Посланици на Европа”
             Направление: Гражданско образование 
             Тематична подобласт: Институционални знания и култура

             Код на групата: 092996-102951-38129
             Начална дата: 11.10.2023 год.

             Крайна дата: 28.06.2024 год.  

             Брой ученици: 11

             Ръководител: Мария Тасева

        3.1 Клуб „Бабино огнище”
             Направление: Гражданско образование 
             Тематична подобласт: Институционални знания и култура

             Код на групата: 092752-098986-38483
             Начална дата: 10.11.2023 год.

             Крайна дата: 28.06.2024 год.  

             Брой ученици: 18

             Ръководител: Теодора Георгиева​

4. 2 групи в направления „Изкуство и култура”

       4.1 Клуб „Творческа работилница”
             Направление: Изкуство и култура
             Тематична подобласт: Приложни изкуства

             Код на групата: 092759-102971-38482
             Начална дата: 04.11.2023 год.

             Крайна дата: 14.06.2024 год.  

             Брой ученици: 19

             Ръководител: Борислава Стоилова

        4.2 Вокална група „Беронче”
             Направление: Изкуство и култура
             Тематична подобласт: Сценични и танцови изкуства

             Код на групата: 093258-102974-38480
             Начална дата: 10.11.2023 год.

             Крайна дата: 14.06.2024 год.  

             Брой ученици: 16

             Ръководител: Райна Тодорова

         5. 1 група в направление "Спорт"

             Мажоретна формация
             Направление: Спорт 
             Тематична подобласт: Колективни спортове

             Код на групата: 093542-103003-38476
             Начална дата: 10.11.2023 год.

             Крайна дата: 14.06.2024 год.  

             Брой ученици: 12              

Занимания по интереси

програма и групи

bottom of page