Административни услуги

Издаване на диплома
за средно образование
Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование
(влиза в сила от
2021/2022 учебна година)
Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и
Свидетелства за валидиране на професионална квалификация
Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация
Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация
(влиза в сила от
2021/2022 учебна година)
Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи
Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.
Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава
Приемане и преместване
на ученици
Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити
Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити
Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите
Заявление за записване в училището -
при преместване на ученик
Заявление за преместавaне от дневна в самостоятелна форма на обучение
Заявление за явяване на изпит в самостоятелна форма на обучение