top of page

Прием на ученици за I клас
в СУРИЧЕ "Д-р Петър Берон" - гр. Перник
за учебната 2023/2024 год.

Подаване на заявления за подбор на ученици

в I клас за учебната 2023/2024 г.

Период: от 04.01.2023 г. до 29.05.2023 г. от 08.00 ч. до 16.30 ч. в стая №210

О П Р Е Д Е Л Я М:

 

І. УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИ НА УЧЕНИЦИ В І КЛАС

 

     1. В СУРИЧЕ „Д-р Петър Берон” могат да подават документи за І-ви клас родителите на деца подлежащи на задължително обучение през учебната 2023/2024 година – родени през 2016 година.

        2. Приемат се следните документи:

  • Акт за раждане на детето - оригинал /задължително/ - /за справка/

  • Адресна регистрация за постоянен/настоящ адрес на родител/настойник/ или лична карта на родител -  оригинал. /задължително/ - /за справка/

  • Заявление от родител /по образец от училището/

  • За самоосигуряващите се лица - Булстат и/или удостоверение от съответната професионална организация за адреса на местоизвършване на дейността от самоосигуряващото се лице. /удостоверяващо критерий №5/

  • Служебна бележка от работодател с изходящ номер, мокър печат и ЕИК на работодателя. /удостоверяващо критерий №5/

 

ІІ. РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

 

1. Заявленията се подават от 04.01.2023 г..до 29.05.2023 г.

        2. Заявленията се приемат всеки работен ден от 8.00 до 16.30 часа в стая №210 на училището.

 

        3.    При подаване на заявление за прием на ученици в I клас по електронна поща моля да прикачите необходимите документи, като на личните документи да бъдат заличени данни за ЕГН и Номер на документа.

 

III. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР И ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА.

        1. Близост на училището до постоянния/настоящ адрес на родителите/настойниците. При спазване на водещия критерий №1 децата, за които е подадено заявление за приемане в училището, се разпределят в следните групи:

1.1. Постоянен/настоящ адрес в близост до училището, непроменян в последните над 3 години преди подаване на заявлението – 100 точки

1.2. Деца, чиито братя и сестри до 12-годишна възраст са ученици в същото училище – 100 точки

1.3. . Постоянен/настоящ адрес в близост до училището,  променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението – 80 точки

1.4. Постоянен/настоящ адрес в близост до училището, променен през последната една година преди подаване на заявлението – 60 точки

1.5. Постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението – 40 точки

  2. Дете с трайни увреждания над 50%

  3. Деца сираци

  4. Други деца от семейството над 12-годишна възраст, обучаващи се в училището - 10 точки.

  5. Близост до местоработата на един от родителите – 6 точки

(1) При приема се взема посочения в заявлението адрес, който е по-благоприятен за ученика.

(2) Приемът в училище се осъществява последователно по реда на критериите, като първо се приемат децата класирани по първи критерий.

(3) Близнаци се класират заедно и над утвърдения брой ученици в паралелката, ако единият от тях е класиран.

(4) Когато броя на децата  определени по критерий №1.1 и 1.2 надхвърля броя на местата, определени с училищния план-прием, децата се подреждат според  критерии: 1.3, 1.4 , 1.5,  4  и 5

 

 

IV. ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА ПО ПРИЕМА В ПЪРВИ КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА.

ПРИЛЕЖАЩ РАЙОН
ЗА ОБХВАТ НА УЧЕНИЦИТЕ НА СУРИЧЕ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" ПЕРНИК.

Заявление за записване на ученици в I клас
Заявление за подаване на документи за прием на ученици в I клас

Споделен район - район, в който постоянният/настоящ адрес на ученика е в близост до повече от едно училище.

bottom of page