top of page

Прием на ученици за I клас
в СУРИЧЕ "Д-р Петър Берон" - гр. Перник
за учебната 2024/2025 год.

Подаване на заявления за подбор на ученици

в I клас за учебната 2024/2025 г.

Период: от 03.01.2024 г. до 29.05.2024 г. от 08.00 ч. до 16.30 ч. в стая №210

О П Р Е Д Е Л Я М:

 

І. УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИ НА УЧЕНИЦИ В І КЛАС

 

     1. В СУРИЧЕ „Д-р Петър Берон” могат да подават документи за І-ви клас родителите на деца подлежащи на задължително обучение през учебната 2024/2025 година.

        2. Приемат се следните документи:

  • Акт за раждане на детето - оригинал /за справка/.

  • Адресна регистрация за постоянен/настоящ адрес на родител/настойник/ или лична карта на родител -  оригинал /за справка/.

  • Заявление от родител /по образец/.

  • За самоосигуряващите се лица - Булстат и/или Удостоверение от съответната професионална организация за адреса на местоизвършване на дейността от самоосигуряващото се лице. 

  • Служебна бележка от работодател с изходящ номер, мокър печат и ЕИК на работодателя.

 

ІІ. РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

 

1. Заявленията се подават от 03.01.2024 г. до 29.05.2024 г.

        2. Заявленията се приемат всеки работен ден от 8.00 до 16.30 часа в стая №210 на училището.

 

        3.    При подаване на заявление за прием на ученици в I клас по електроннен път да се прикачите необходимите документи, като на личните документи да бъдат заличени данни за ЕГН и номер на документа.

 

III. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР И ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА.

        1. Близост на училището до постоянния/настоящ адрес на родителите/настойниците. 

1.1. Постоянен/настоящ адрес в близост до училището, непроменян в последните над 3 години преди подаване на заявлението – 100 точки

1.2. Деца, чиито братя и сестри до 12-годишна възраст са ученици в училището – 100 точки

1.3. . Постоянен/настоящ адрес в близост до училището, променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението – 80 точки

1.4. Постоянен/настоящ адрес в близост до училището, променен през последната една година преди подаване на заявлението – 60 точки

1.5. Постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението – 40 точки

  2. Допълнителни критерии:

        2.1. Други деца от семейството над 12-годишна възраст, обучаващи се в училището - 10 точки.

        2.2. Близост до местоработата на един от родителите – 6 точки

  3.  Близнаци се класират заедно и над утвърдения брой ученици в паралелката, ако единият от тях е класиран.

  4. С предимство се приемат деца с един или двама починали родители и деца с трайни увреждания над 50%. 

  5. При приема се взема посочения в заявлението адрес, който е по-благоприятен за ученика.

 6. Приемът в училище се осъществява последователно по реда на критериите, като първо се приемат децата класирани по първи критерий.

 

IV. ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА.

ПРИЛЕЖАЩ РАЙОН
ЗА ОБХВАТ НА УЧЕНИЦИТЕ НА СУРИЧЕ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" ПЕРНИК.

Заявление за записване на ученици в I клас
Заявление за подаване на документи за прием на ученици в I клас

Споделен район - район, в който постоянният/настоящ адрес на ученика е в близост до повече от едно училище.

bottom of page