Прием на ученици за I клас

в СУРИЧЕ "Д-р Петър Берон" - гр. Перник

за учебната 2022/2023 год.

Подаване на заявления за подбор на ученици

в I клас за учебната 2022/2023 г.

Период: от 04.01.2022 г. до 28.05.2022 г. от 08.00 ч. до 17.00 ч. в стая №210

О П Р Е Д Е Л Я М:

 

І. УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИ НА УЧЕНИЦИ В І КЛАС

 

     1. В СУРИЧЕ „Д-р Петър Берон” могат да подават документи за І-ви клас родителите на деца подлежащи на задължително обучение през учебната 2022/2023 година – родени през 2015 година.

        2. Приемат се следните документи:

  • Акт за раждане на детето - оригинал /задължително/ - /след сверка се връща на притежателя/

  • Адресна регистрация за постоянен/настоящ адрес на родител/настойник/ или лична карта на родител -  оригинал. /задължително/ - /след сверка се връща на притежателя/

  • Заявление от родител /по образец от училището/

  • За самоосигуряващите се лица - Булстат, удостоверение от съответната професионална организация за адреса на местоизвършване на дейността от самоосигуряващото се лице. /удостоверяващо критерий №5/

  • Служебна бележка от работодател с изходящ номер, мокър печат и ЕИК на работодателя. /удостоверяващо критерий №5/

 

ІІ. РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

 

1. Заявленията се подават от 04.01.2022 г..до 28.05.2022 г.

        2. Заявленията се приемат всеки работен ден от 8.00 до 16.30 часа в стая №210 на училището.

 

        3.    При подаване на заявление за подбор на ученици за I клас по електронна поща моля да прикачите необходимите документи със заличени данни за: ЕГН, Номер на документа. Прикачените документи да са сканирани.

 

III. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР И ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА.

        1. Близост на училището до постоянния/настоящ адрес на родителите/настойниците или най-краткия и безопасен път до училището - ПРИЛЕЖАЩ РАЙОН/СПОДЕЛЕН РАЙОН - доказва се с документ за самоличност или адресна регистрация  за постоянен/настоящ адрес.

     При спазване на водещия критерий №1 децата, за които е подадено заявление за приемане в училището, се разпределят в следните групи:

1.1. Постоянен/настоящ адрес в близост до училището и постоянният/настоящият им адрес не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението – 100 точки

1.2. Деца, чиито братя и сестри до 12-годишна възраст са ученици в същото училище – 100 точки

1.3. Постоянен/настоящ адрес в близост до училището, но постоянният/настоящият им адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението – 80 точки

1.4. Постоянен/настоящ адрес в близост до училището, променен през последната една година преди подаване на заявлението – 60 точки

1.5. Постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението – 40 точки

  2. Дете с трайни увреждания над 50% - 40 точки

  3. Деца сираци – 40 точки

  4. Други деца от семейството над 12-годишна възраст, обучаващи се в училището - 10 точки.

  5. Близост до местоработата на един от родителите – 6 точки

(1) При приема се взема посочения в заявлението адрес, който е по-благоприятен за ученика.

(2) Приемът в училище се осъществява последователно по реда на групите, като първо се приемат децата от първа група.

(3) Близнаци се класират заедно и над утвърдения брой ученици в паралелката, ако единият от тях е класиран.

(4) Когато с броя на децата в определена група по критерий №1.1 и №1.2 се надхвърля броят на местата, определени с училищния план-прием, децата в тази група се подреждат според критерии: №1.2, №1.3, №1.4, 2, 3, 4 и №5

 

 

IV. ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА ПО ПРИЕМА В ПЪРВИ КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА.

ПРИЛЕЖАЩ РАЙОН
ЗА ОБХВАТ НА УЧЕНИЦИТЕ НА СУРИЧЕ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" ПЕРНИК.

Споделен район - район, в който постоянният/настоящ адрес на ученика е в близост до повече от едно училище.

Заявление за записване на ученици в I клас
Училищен план-прием за I клас през
учебната 2022/2023 год.