top of page

Иновативен проект
„Традиции от миналото – послания за бъдещето” 2022 – 2024 година

Logo ischools_transparent.png

      Основна цел на проекта

     Основна цел на проекта е повишаване качеството и привлекателността на предлаганата от СУРИЧЕ „Д-р Петър Берон” образователна услуга за професионално обучение в гимназиален етап. Стратегията на проекта „Традиции от миналото – послания за бъдещето” цели да постигне главната цел чрез организиране по усъвършенстван начин управлението, обучението и образователната среда, конкретно чрез иновативни подходи, методи и стратегии на обучение по нов интегративен учебен предмет „Краезнание” във втори гимназиален етап на професионалните паралелки в училище.

           

      Обосновка

     Следването на стратегията на СУРИЧЕ „Д-р Петър Берон” за периода 2020 – 2024 г. изисква не само отстояване на постигнатото, но и проактивни действия в отговор на установени необходимости и дефицити, както и на предизвикателствата и динамиката на външната среда. Успешното реализиране на първия пълен обучителен етап за придобиване на трета степен на професионална квалификация донесе опит, който може и следва да се надгради и развие. За да запази водещата си  позиция в теоретичната и практическа подготовка на учениците си в съответствие с държавните образователни стандарти и съвременните образователни тенденции и за да следва динамиката на промените в средата и системата се изискват и последователни усилия за повишаване качеството и привлекателността на предлаганата от СУРИЧЕ „Д-р Петър Берон” образователна услуга за професионално обучение в гимназиален етап – главна цел на проекта. Промяната е и в контекста на динамиката в областта - нашият регион преминава от индустриалната епоха в епохата на знанията и информацията и включването на иновативни подходи към обучението на бъдещите експерти в сферата на туризма, каквито са нашите ученици, ще допринесе за успешната им реализация и качественото развитие на входящия туризъм в областта.

 

     Резюме на проекта

      За постигане на така дефинираната главна цел проектът си поставя подцели за организиране по усъвършенстван начин управлението, обучението и образователната среда с фокус върху прилагането на иновативни подходи, методи и стратегии на обучение по нов интегративен учебен предмет „Краезнание” и с разработването по нов начин на учебно съдържание, учебни планове и учебни програми. Ще бъдат значително разнообразени и надградени знанията, които учениците получават с изучаването на предметите от професионалната им подготовка, както и на общообразователните предмети с акцент върху изучаваните първи и втори чужд език и информационни технологии. Прилаганите методи при изучаването на новия предмет са  в изпълнение на стратегия за учене, която да обхваща едновременно различни предмети, с цел по-пълноценно използване на технологиите, преподавателския ресурс, възможностите и идеите на учениците и др. -  крачка към подобряване качеството на обучението, повишен интерес към училището, подобряване на мотивацията за учене.

 

      Основна целева група и бенефициент на иновативния проект:

  • Двете професионални паралелки във втори гимназиален етап с професия „Организатор на туристическа агентска дейност и специалност „Организатор на туризма и свободното време” с интензивно изучаване на чужд език /които ще бъдат съответно в XI и XII клас през двете години на същинския етап на проекта/. В техния учебен план се включва нов учебен предмет – „Краезнание”, който ще изучават и в двата класа.

  • Учители.

       Вторични бенефициенти:

  • Общини в област Перник

 

      Очаквани резултати и ефекти /въздействие върху участниците и ефект за организацията/:

  • Учениците

       - мотивирани, самостоятелни и творчески ориентирани;

    - с високо ниво на познание на местните традиции и култура, с изградено гражданско съзнание чрез реален принос в развитието на областта

  • Учителите

       - уверени в прилагането на иновативни практики;

       - удовлетворени от работата по иновацията и своето професионално развитие и повишена самооценка

​       -  с умения за екипна работа и интеракция с учениците;

  • Училището

    - иновацията - двигател на модернизирането и изравняването на организацията с европейските и световни образователни стандарти.

      - СУРИЧЕ „Д-р Петър Берон” е с подобрен имидж на институция с реален принос за позициониране на културно-историческите ценности на областта и национална гордост от мястото им в мултикултурното наследство.

       - Училището е крачка напред към „Учеща се организация"

 

      Резултати за други заинтересовани страни

      През първата година от иновацията предвиждаме активна комуникация с всички администрации и институции в област Перник, на чиято територия се намират обектите, включени в изучаваните теми по предмета, въвеждан чрез иновацията.

     През втората година нашите ученици ще изготвят подробни триезични екскурзоводски беседи за всеки един от обектите, включени в изучаваната програма. Те ще бъдат предоставени на съответните общини, за да бъдат използвани при работата на туристическите обекти с реални входящи туристи и посетители от региона. След предварителни проучвания бе установено, че такива ресурси са дефицитни за обектите и биха допринесли за повишаване качеството на предлаганите услуги, както и повишаване информираността и интереса на обществото към опазването и развитието на тези обекти.

      Основни дейности, които реализират иновацията:

    Обучението е проектно-базирано и основано на няколко елемента, като основните са предвидените ролеви теренни задачи, опита от реалния свят, внесен в класната стая, уроци, които изискват изследване и разбиране на множество теми и области, сътрудничество и най-важното – ученическият избор и самостоятелен и творчески подход при изпълнение на поставените задачи.

    За новия учебен предмет се изготвя учебна програма от екипа, ангажиран с проекта. Във взаимодействие с учениците се избира ново съдържание, отговарящо на индивидуалните им интереси и идентифицирани потребности.

   Преподавателите се стремят да насърчават учениците да идентифицират чрез изследване в реална среда регионални проблеми (на конкретни туристически обекти в различни общини в област Перник). Обучаемите са поставяни в различна от конвенционалната среда на обучение, като целта е да се  провокира интереса и стремежа им към самообучение и самоусъвършенстване. .

      Обучението се провежда в хетерогенни екипи, като на всеки от учениците в екипа се разпределя роля и поставят конкретни задачи, за които те сами търсят начини за изпълнение чрез прилагане на различни методи за разпознаване на автентична и исторически доказана информация. Произвеждат краен мултилингвален продукт – рекламно-информационни беседи, маршрути, информационна табела, презентационни материали и сайт на проекта.  Крайният продукт е базиран на задълбочени проучвания, придобити знания и умения и резултат на различния подход, стремящ се да „изнесе“ училището и изучаваните предмети извън класната стая и приближаването им до реалната среда, в която учениците ще упражняват придобитата професия. Изработването на всички информационни продукти за обектите допринася за налагане на нашия регион като предпочитана, лесно достъпна и интересна дестинация на туристическата карта на страната.

    Работата по проекта е във взаимодействие както с местни, така и с държавни институции. За проверката на информацията екипите ще могат да разчитат на помощ от регионалните музеи и архиви, както и от институционалните такива. Включването на изявени историци, експерти и общественици в изпълнението на заданията на учениците също представлява нов подход към проучването на обектите от нашият регион. Това би затвърдило връзките на училището с публичните институции и би послужило за добър пример и затвърждаване на устойчивото развитие на туристическите ресурси в региона.

bottom of page