Обществен съвет

table.png

         През 2016 г. бе обнoвен Закона за предучилищно и училищно образование /ЗПУО/, в сила от 01.08.2016 г. В глава четиринадесета се определя създаването и функционирането на Обществения съвет към училище или детска градина. Целта е създаване на условия за активно и демократично функциониращи общности.

    Общественият съвет е орган за подпомагане развитието на училището и за граждански контрол на управлението им. Всички права и задължения според ЗПУО могат да бъдат намерени в глава четиринадесета, чл. 265 – чл. 270. В тази връзка директорът на СУРИЧЕ „Д-р Петър Берон“ г-жа Димитрова осъществи събиране на родителите от всички випуски на 09.06.2016г. На тази среща се постави началото и избора на Обществения съвет към СУРИЧЕ „Д-р Петър Берон“. На срещата присъстваха 67 родители. Измежду тях 12 родители изявиха желание за участие в работата на Обществения съвет. Бяха избрани шест основни и шест резервни члена.

       

      След учредяване на Обществения съвет за учебната 2016/2017 г. бяха проведени 5 заседания на съвета. Обсъждани и съгласувани са: 

 • Училищния и  план-прием

 • Избора на учебници и учебни комплекти

 • Училищни учебни планове

 • Отчет за изпълнение на стратегията на училището

 • Отчет за изпълнението на бюджета по тримесечия и за финансовата година

 • Разпределение на бюджета по дейности

         

          През учебната 2017/2018г. бяха проведени 4 заседания на съвета. Обсъждани и съгласувани са: 

 • Училищния  план-прием

 • Избора на учебници и учебни комплекти

 • Училищни учебни планове

 • Отчет за изпълнение на стратегията на училището

 • Отчет за изпълнението на бюджета по тримесечия и за финансовата година

 • Разпределение на бюджета по дейности

 

       През учебната 2018/2019г. бяха проведени 3 заседания на съвета. Поради изтичане на срока на Обществения съвет от три години на основание чл. 14 от Правилника за създаване, устройство и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, бяха излъчени представители за учредяване на нов обществен съвет. На 29.05.2019 г. се прoведе събрание, на което се избраха нови членове на обществения съвет за срок от три години.

 

           Обсъждани и съгласувани са:

 • Училищния  план-прием

 • Избора на учебници и учебни комплекти

 • Училищни учебни планове

 • Отчет за изпълнение на стратегията на училището

 • Отчет за изпълнението на бюджета по тримесечия и за финансовата година

 • Разпределение на бюджета по дейности

             През учебната 2019/2020 г. бяха проведени 3 заседания на съвета.

 

            Обсъждани и съгласувани са:

 • Училищния  план-прием

 • Избора на учебници и учебни комплекти

 • Училищни учебни планове

 • Отчет за изпълнение на стратегията на училището

 • Отчет за изпълнението на бюджета по тримесечия и за финансовата година

 • Разпределение на бюджета по дейности

 • Съгласувани са правилата за действие в контекста на COVID -19

За връзка с Председателя на  обществения съвет СУРИЧЕ “Д-р Петър Берон“:

Лидия Любенова Василова - lidiavasilevatodorova@gmail.com

Протокол №2
2018/2019 г.
Протокол №1
2018/2019 г.
Протокол №1
2019/2020 г.
Протокол №2
2019/2020 г.
Протокол №3
2019/2020 г.
Протокол №4
2019/2020 г.
Отчет за дейността на Обществения съвет
2019-2020 г.
Покана
за заседание на Обществения съвет
Покана
за заседание на Обществения съвет
Покана
за заседание на Обществения съвет
Покана за Общо събрание на родителите за нов обществен съвет
Правилник за създаване, устройство и дейността