top of page

Обществен съвет

table.png

         През 2016 г. бе обнoвен Закона за предучилищно и училищно образование /ЗПУО/, в сила от 01.08.2016 г. В глава четиринадесета се определя създаването и функционирането на Обществения съвет към училище или детска градина. Целта е създаване на условия за активно и демократично функциониращи общности.

    Общественият съвет е орган за подпомагане развитието на училището и за граждански контрол на управлението им. Всички права и задължения според ЗПУО могат да бъдат намерени в глава четиринадесета, чл. 265 – чл. 270. В тази връзка директорът на СУРИЧЕ „Д-р Петър Берон“ г-жа Димитрова осъществи събиране на родителите от всички випуски на 09.06.2016г. На тази среща се постави началото и избора на Обществения съвет към СУРИЧЕ „Д-р Петър Берон“. На срещата присъстваха 67 родители. Измежду тях 12 родители изявиха желание за участие в работата на Обществения съвет. Бяха избрани шест основни и шест резервни члена.

       

      След учредяване на Обществения съвет за учебната 2016/2017 г. бяха проведени 5 заседания на съвета. Обсъждани и съгласувани са: 

 • Училищния и  план-прием

 • Избора на учебници и учебни комплекти

 • Училищни учебни планове

 • Отчет за изпълнение на стратегията на училището

 • Отчет за изпълнението на бюджета по тримесечия и за финансовата година

 • Разпределение на бюджета по дейности

         

          През учебната 2017/2018г. бяха проведени 4 заседания на съвета. Обсъждани и съгласувани са: 

 • Училищния  план-прием

 • Избора на учебници и учебни комплекти

 • Училищни учебни планове

 • Отчет за изпълнение на стратегията на училището

 • Отчет за изпълнението на бюджета по тримесечия и за финансовата година

 • Разпределение на бюджета по дейности

 

       През учебната 2018/2019г. бяха проведени 3 заседания на съвета. Поради изтичане на срока на Обществения съвет от три години на основание чл. 14 от Правилника за създаване, устройство и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, бяха излъчени представители за учредяване на нов обществен съвет. На 29.05.2019 г. се прoведе събрание, на което се избраха нови членове на обществения съвет за срок от три години.

 

           Обсъждани и съгласувани са:

 • Училищния  план-прием

 • Избора на учебници и учебни комплекти

 • Училищни учебни планове

 • Отчет за изпълнение на стратегията на училището

 • Отчет за изпълнението на бюджета по тримесечия и за финансовата година

 • Разпределение на бюджета по дейности

             През учебната 2019/2020 г. бяха проведени 3 заседания на съвета.

 

            Обсъждани и съгласувани са:

 • Училищния  план-прием

 • Избора на учебници и учебни комплекти

 • Училищни учебни планове

 • Отчет за изпълнение на стратегията на училището

 • Отчет за изпълнението на бюджета по тримесечия и за финансовата година

 • Разпределение на бюджета по дейности

 • Съгласувани са правилата за действие в контекста на COVID -19

              През учебната 2020/2021 г. бяха проведени 4 заседания на съвета.
            

            Обсъждани и съгласувани са:

 • Училищния  план-прием

 • Избора на учебници и учебни комплекти

 • Училищни учебни планове

 • Отчет за изпълнение на стратегията на училището

 • Отчет за изпълнението на бюджета по тримесечия и за финансовата година

 • Разпределение на бюджета по дейности

 • Съгласувани са правилата за действие в контекста на COVID -19

       

      През учебната 2021/2022 г. бяха проведени 2 заседания на съвета до учредяването на нов ОС. Поради изтичане на срока на Обществения съвет от три години на основание чл. 14 от Правилника за създаване, устройство и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, бяха излъчени представители за учредяване на нов обществен съвет. На 30.05.2022 г. се проведе събрание, на което присъстваха 23 представители избрани на родителските събрания на паралелките и се избраха нови членове на обществения съвет за срок от три години
 

За връзка с Председателя на  обществения съвет СУРИЧЕ “Д-р Петър Берон“:

Йоанна Петрова Михайлова -  yoanna-petkovam@abv.bg

Покана
за заседание на Обществения съвет
Покана
за заседание на Обществения съвет
Покана за Общо събрание на родителите за нов обществен съвет
Правилник за създаване, устройство и дейността
Покана
за заседание на Обществения съвет
Протокол №2
2019/2020 г.
Отчет за дейността на Обществения съвет
2019-2020 г.
Протокол №1
2019/2020 г.
Протокол №4
2019/2020 г.
Протокол №3
2019/2020 г.
Протокол №2
2018/2019 г.
Протокол №1
2018/2019 г.
Протокол №1
2021/2022 г.
за избор на председател
Покана за Общо събрание за съгласуване на училищния план-прием
Покана за Общо събрание за изпълнение на бюджета за 2023 год.
Отчет за дейността на Обществения съвет
2022-2023 г.
Покана за Общо събрание за отчитане изпълнението
на бюджета за 2023 год.
bottom of page