top of page
Механизъм за противодействие на тормоза

Документи 

 Заявление до класния ръководител за отсъствия по уважителни причини до 15 дни
Стратегия за развитие
на СУРИЧЕ за периода
2024-2028 учебна година
Годишен план
за учебната 2023/2024 год.
Училищни учебни планове
за учебната 2023/2024 год.
Програма за превенция
на ранно напускане на ученици от училище -
учебна 2023/2024 година
Правилник за дейността
на училището - 2023/2024 год.
Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд
План към Стратегията за развитие на СУРИЧЕ
Годишен план за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование 
План за
квалификационна дейност
Правила за организиране и провеждане на вътрешно-квалификационна дейност
Училищна програма за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование 
План-програма за действие за безопасност на движението по пътищата
Програма за целодневна организация на учебния ден
Етичен кодекс
на училищната общност - учебна 2023/2024 година
План на Екипа за ключови компетенции на учителите
в група за ЦДО
Седмично разписание на часовете за учебната 2023/2024 год. - I срок
за 6, 8 и 12 клас
Седмично разписание на часовете за учебната 2023/2024 год. - I срок
за 5, 7, 9, 10 и 11 клас
Организация на учебния ден за 2023/2024 година
II срок
График за допълнително консултиране по учебни предмети за I срок на учебната 2023/2024 год.
График за контролните работи в Начален етап  -
I срок на учебната 2023-2024 г.
Правила за получаване, ползване и съхраняване на учебници
Седмично разписание на часовете за учебната 2023/2024 год. - I срок
за 1-4 клас
Информация за смените на обучение по месеци и формите на обучение
Политика за превенция
на насилието и тормоза - учебна 2023/2024 година
График за класните и контролните работи в Прогимназиален и гимназиален етап за I срок
на учебната 2023-2024 г.
bottom of page