Механизъм за противодействие на тормоза

Документи 

Заявление до класния ръководител за отсъствие от училище - до 3 дни
Заявление до директора за отсъствие
от училище - до 7 дни
Правила за организиране на обучението в самостоятелна форма на обучение
Правник за безопасни условия на възпитание, обучение и труд
Стратегия за развитие
на СУРИЧЕ за периода
2020-2024 учебна година
Разписание на чаcовете 
в ГЦОУД
График консултации с родители и ученици
Политика за сигурност
на личните данни
Учебници за
гимназиален етап  -
учебна 2021/2022 година
Разписание на часовете
за учебната 2021/2022 год. I срок
Разпределение на класните стаи - I срок
на учебната 2021/2022 год.
Училищни учебни планове
за учебната 2021/2022 год.
Годишен план
за учебната 2021/2022 год.
Правилник за дейността
на училището - 2021/2022 год
Политика за превенция
на насилието и тормоза - учебна 2021/2022 година
Програма за превенция
на ранно напускане на ученици от училище -
учебна 2021/2022 година
Програма за предоставяне на равни възможности на деца и ученици (2020-2024)
Етичен кодекс
на училищната общност - учебна 2021/2022 година
Мерки и правила за работа
в условията на
извънредна епидемична обстановка 2021 - 2022
График класни и контролни работи - I срок 2021/2022 год.
Правила
за преминаване в ОРЕС
Инструктажи във връзка с организирането и провеждането на учебния процес в условията на пандемия от COVID - 19