top of page
Механизъм за противодействие на тормоза

Документи -
архив 2020/2021 учебна година

Заявление до класния ръководител за отсъствие от училище - до 3 дни
Заявление до директора за отсъствие
от училище - до 7 дни
Програма за превенция на ранно напускане на ученици от училище
Политика за превенция
на насилието и тормоза
Програма за предоставяне на равни възможности на деца и ученици (2020-2024)
Правила за организиране на обучението в самостоятелна форма на обучение
Мерки и правила за работа в условията на COVID-19
Годишен план
за учебната 2020/2021 год.
Училищни учебни планове
за учебната 2020/2021 год
Правилник за дейността
на училището - 2020/2021 год
Правник за безопасни условия на възпитание, обучение и труд
Етичен кодекс
на училищната общност
Стратегия за развитие
на СУРИЧЕ за периода
2020-2024 учебна година
Разписание на чаcовете 
I - XII  клас
Разписание на чаcовете 
в ГЦОУД
График консултации с родители и ученици
Мерки за повишаване на качеството на образованието
Седмично разписание
начален етап
II срок
Седмично разписание
прогимназиален и гимназиален етап - II срок
График за контролните и класните работи 5-12 клас
II срок 
График за контролните работи на начален етап II срок
Политика за сигурност
на личните данни
Учебници за гимназиален етап за учебната 2021/2022 г.
bottom of page