top of page

Училищно настоятелство

oie_transparent (1).png

ПОКАНА

за свикване на общо събрание на сдружение

Училищно настоятелство "Д-р Петър Берон" - гр. Перник

          Управителният съвет на сдружение Училищно настоятелство "Д-р Петър Берон" - гр. Перник, свиква редовно общо събрание на членовете на сдружението, на 29.03.2024 год. от 17:30 ч., на адрес гр. Перник, ул. "Отец Паисий" №10, стая №110 на СУРИЧЕ "Д-р Петър Берон", при следния дневен ред:

                 1. Избор на председател, заместник-председател и касиер-домакин.

                 2. Определяне обема на представителната власт на изпълнителните членове.

                 3. Приемане на Годишния финансов отчет на сдружението за 2023 год.

                 4. Приемане на Доклада за дейността на сдружението за 2023 год.

                 5. Разни

                При липсата на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред.

                  Всички материали по въпросите от дневния ред са на разположение на всички членове и се намират на адреса на дружеството. 

bottom of page