top of page

Училищно настоятелство

oie_transparent (1).png

ПОКАНА

за свикване на общо събрание на сдружение

Училищно настоятелство "Д-р Петър Берон" - гр. Перник

          Управителният съвет на сдружение Училищно настоятелство "Д-р Петър Берон" - гр. Перник, свиква редовно общо събрание на членовете на сдружението, на 21.04.2023 год. от 17:30 часа, на адрес гр. Перник, ул. "Отец Паисий" №10, стая 110 на СУРИЧЕ "Д-р Петър Берон", при следния дневен ред:

                 1. Приемане на Годишния финансов отчет на сдружението за 2022 год.

                 2. Приемане на Доклада за дейността на сдружението за 2022 год.

                 3. Разни

                При липсата на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред.

                  Всички материали по въпросите от дневния ред са на разположение на всички членове и се намират на адреса на дружеството. 

bottom of page