top of page
Търсене
  • Снимка на автораСУРИЧЕ "Д-р Петър Берон"

Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

В периода 10.10.2023 г. – 08.11.2023 г. в СУРИЧЕ „Д-р Петър Берон“ по утвърден график във всички паралелки се изпълняват тренинги за социално психологическа подкрепа на ученици и педагогически специалисти в условията на кризи, във връзка с изпълнението на проект BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ дейност за осъществяване на тренинги за повишаване на социално- емоционалните умения в ученето.

Дейността се извършва съгласно утвърдените Указания за изпълнение на дейностите по проект BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.

64 преглеждания

Comentários


Os comentários foram desativados.
bottom of page