top of page
Проект1.jpg

Проект "Еразъм +"

Тема на проекта: Вдъхновени учители - мотивирани ученици

 

Начална дата на проекта: 01.06.2023 г.

Крайна дата на проекта: 30.11.2024 г.

Продължителност на проекта: 18 месеца

12 учители ще участват в 6 квалификационни курса в европейски страни

  1. Защо кандидатстваме

     С участието в в този проект ние искаме да подобрим уменията на учителите, за да повишим знанията, интереса и уменията на учениците, приложими в различни области. За успешната ни работа като преподаватели е важно да разполагаме с набор от инструменти за повишаване на качеството на учебния процес. Чрез използването на нови образователни стратегии ще направим училището привлекателно и желано място за обучение. Ние се стремим да обменяме добри практики, целим да развием набор от умения, целим да открием иновативни стратегии за преподаване и учене през целия живот. Това ще подобри успеваемостта на учениците, ще повиши професионалната квалификация, развитието и творческия потенциал на учителите. Участието в структурираните курсове ще ни помогне да направим:

     1. Училището – привлекателна среда за учениците.

     2. Урокът – занимателен и интересен.

     3. Учителите – вдъхновяващи и мотивиращи.

     4. Учениците – заинтересовани и успешни.

 

     2. Какво искаме да постигнем с участието си в проекта.

     С изпълнението на проекта искаме да постигнем:

    - подобряване уменията на учителите за постигане на по-качествено образование, вдъхновено от добри европейски практики;

    - повишаване на интереса към обучението чрез формиране на познавателна мотивация и положително отношение на учениците към училището;

   - придобиване на умения за справяне със стреса в работата на учителите и преоткриване на мотивацията им за засилване на творческата енергия в процеса на обучение.

     3. Какви дейности съдържа проекта.

     Мобилните дейности, които ще включим за изпълнение на поставените цели в проекта, са курсове за професионално развитие на персонала от следните категории: Училищни иновации, Управление на класната стая и Креативност и меки умения. Предмет на нашите дейности ще бъдат следните теми: самоосъзнаване, мотивация на учениците, сътрудничество и изграждане на екип, обучение ориентирано към ученика, групова динамика, положителна училищна среда, комуникационни и социални умения, личностно израстване, екологична устойчивост и образование на открито. Чрез мобилните дейности ще осъществим обмен на добри практики, ще развием набор от умения и ще открием иновативни стратегии за преподаване и учене през целия живот. Това ще повиши професионалната квалификация на учителите и ще развие творческия им потенциал.

 

     4. Очаквани резултати от проекта.

    Очаква се участието в мобилните дейности да повиши компетентностите и мотивацията на училищния персонал /педагогически и непедагогически/ в областта на: чуждоезикови компетентности, преподаване чрез използване на интерактивни и иновативни методи и практики за повишаване знанията на учениците и мотивацията им за учене. Интернационализацията на нашето училище ще го направи модерно и конкурентноспособно.

      Очакваме следното положително въздействие:

    - подобряване общото представяне на СУРИЧЕ „Д-р Петър Берон” в сравнение с други сходни като структура и цели образователни институции на местно и регионално ниво;

    - популяризиране и мултиплициране на удвоените международни практики сред други местни училища и институции с цел постигане на националните и европейски цели в областта на образованието;

   - насърчаване на местната общност за активно използване на екологични практики; - повишаване качеството на образование;

    - превръщане на училището в привлекателна среда за обучение.

    5. Осъществяване на дейностите:

    В периода 09.10.24 – 15.10.24 в Барселона се осъществи първата мобилност. Двама учители /Елеонора Владимирова и Десислава Радулова/ взеха участие в структурирания курс Exploring Biodiversity and Ecology through the Lens of Creativity and Culture /Изследване на биоразнообразието и екологията през призмата на творчеството и културата/, организиран от Europass Teacher Academy.

bottom of page